Algemene voorwaarden

Art. 1: inhoud

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle vakanties mét overnachting en sportkampen, georganiseerd door de vvw westende.

Art. 2: informatieverplichtingen

 • Om de reservering correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie verstrekt aan ‘vvw westende’. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct is, dan heeft ‘vvw westende’ het recht de vakantie te annuleren of eventuele extra kosten aan te rekenen.
  Deelnemers aan watersportkampen moeten kunnen zwemmen.
  VVW Westende heeft het recht het aantal vermelde sporturen te wijzigen en/of de vermelde activiteiten te annuleren omwille van weersomstandigheden, logistiek, overmacht,… De deelnemer kan hiervoor achteraf geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

 • Ten laatste 1 week voor aanvang van de vakantie informeert ‘vvw westende’ via de website of via mail de deelnemers over:
  • De coördinaten van de verblijfplaats en de lokale vertegenwoordigers van ‘VVW Westende’.
  • bagagelijst en medische fiche.
  • informatie betreffende starturen etc.

Art. 3: Verzekeringen

 • ongevallenverzekering
  De deelnemers zijn tijdens de vakanties/sportkampen verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. Daarvoor werd een verzekering afgesloten via de federatie VVW Recrea.
  De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na tussenkomst van de familiale verzekering van de deelnemer.
  Diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen wordt niet verzekerd.
 • bijstandsverzekering
  In de verkoopprijs is GEEN bijstands- of alle risico’s-verzekering inbegrepen.

 • annuleringsverzekering
  In de verkoopprijs is GEEN annuleringsverzekering begrepen.

Art. 4: reisovereenkomst

 • Bij aanvraag via de website of het ondertekenen van de bestelbon gaan de reiziger en ondertekenaar akkoord met de algemene voorwaarden. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

Art. 5: reiscontract en betaling van de reissom

 • Enkel de betaling én de reserveringsformulieren gelden als reservering. Het te storten bedrag is gelijk aan de totaalsom van de reis zoals vermeld in de brochure, eventueel verminderd met kortingen.

Art. 6: prijs

 • De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het te perse gaan van de brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden.
  • Indien inkoop van brandstoffen, taksen of belastingen wijzigen, zodat ze hun effect hebben op de totale inkoopprijs, dan kan tot maximum 1 maand voor het geplande vertrek de prijs herzien worden.
  • Leidt  de  hierboven  vermelde  wijziging  tot  een  prijsverlaging,  dan  gebeurt  een prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.
  • Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met méér dan 10%, dan heeft de reiziger het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en op de terugvordering van de door hem al betaalde bedragen.
  • Persoonlijke uitgaven voor het volgen van een dieet kunnen door de deelnemer niet in mindering gebracht worden.
 • Volgende items zijn niet begrepen in de prijs:
  • vervoer naar en van de kampplaats (of op-/afstapplaats). Deelnemers reizen op eigen initiatief en dragen zelf de kosten van het transport.
  • VVW Westende  organiseert  geen  transport  van  deelnemers  naar  andere  locaties  dan  de kampplaats (of op-/afstapplaats).
  • annuleringsverzekering:
  • assistance-verzekering
  • verzekering alle risico’s, diefstalverzekering.

Art. 7: annulering door de reiziger vóór aanvang van de vakantie/kamp

 • De deelnemer kan de overeenkomst enkel in geval van ziekte of ongeval annuleren. De annulering door de deelnemer moet altijd schriftelijk gebeuren.
  • Bij iedere annulering, tot 14 dagen voor aanvang van de vakantie, wordt steeds €25,00 administratiekosten aangerekend.
  • Bij iedere annulering, binnen 14 dagen voor aanvang van de vakantie, bedraagt de annuleringskost 20% van de vakantieprijs, met een maximum van €50,00.
  Wanneer de deelnemer de vakantieplaats vroegtijdig verlaat, kan geen terugbetaling meer gebeuren. Ouders of verzorgers zorgen dat de deelnemer de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.

 • Annuleringsprocedure
  De terugbetaling kan enkel gebeuren wanneer volgende items uitgevoerd zijn.
  • De annulering gebeurt schriftelijk VÓÓR aanvang van de vakantie.
  • De annulering moet gestaafd worden aan de hand van een bijgevoegd (medisch) attest.
  • De terugbetalingsprocedure wordt pas opgestart als het medisch of ander attest  (afhankelijk van de reden) in het bezit van VVW Westende  is.
  Kosten die met de annulering gepaard gaan, dienen door de deelnemer steeds gedekt te worden.

Art. 8: overdraagbaarheid van het contract

 • De deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemer, na goedkeuring van VVW Westende. De vervanger moet van hetzelfde geslacht zijn en voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de brochure. De oorspronkelijke deelnemer en de vervanger zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de reissom en het dekken van de kosten die daaraan verbonden zijn. De vervanging kan enkel via ‘VVW Westende’ gebeuren, na kennisgeving aan alle partijen.

Art. 9: annulering door ‘VVW Westende’

 • Wanneer ‘VVW Westende’ de vakantie voor de overeengekomen vertrekdatum annuleert en dit omwille van overmacht dan wordt de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Onder overmacht wordt verstaan: intrekken vergunning, indien 50% van de beschikbare capaciteit of waar de vereiste minima (bv. opgelegd door de Vlaamse Overheid (Bloso) of van de buitenlandse reizen) niet werden gehaald, abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen of beslissingen  die  door de overheid worden opgelegd waardoor de reizen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de reiziger recht op volledige terugbetaling van de reissom. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd.
  Annuleert ‘VVW Westende’ de vakantie om andere redenen dan de hierboven vermelde, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.

Art. 10: wijziging door ‘VVW Westende’

 • Indien  ‘VVW Westende’  zich  voor  aanvang  van  de  vakantie  verplicht  ziet  het  reiscontract  te wijzigen, dan dient de reiziger zo spoedig mogelijk schriftelijk en voor het voorziene vertrek verwittigd  te  worden.  De  reiziger  heeft  in  dat  geval  het  recht  kosteloos  zijn  reis  te annuleren. Hij dient dit schriftelijk mee te delen. Indien de reiziger de wijziging aanvaardt, dan wordt een annex bij het reiscontract opgemaakt dat de wijzigingen specificeert.

Art. 11: aansprakelijkheid van ‘VVW Westende'

 • VVW Westende kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt wanneer:
  • de deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.
  • de  tekortkomingen  veroorzaakt  zijn  door  een  derde
  • de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht.
  • de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door ‘VVW Westende’ niet op voorhand konden voorkomen worden.
  VVW Westende is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.
  VVW Westende-medewerkers  en  -monitoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van VVW Westende.
Art. 12: aansprakelijkheid van de deelnemer
 • De  deelnemer  wordt  aansprakelijk  gesteld  voor  de  schade  indien  hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer door zijn fout materiële of morele schade wordt berokkend aan personen, goederen of ‘vvw westende’. De fout wordt beoordeeld door ‘vvw westende’ en/of een verantwoordelijke ter plaatse vanuit het normale gedrag van de deelnemer. ‘vvw westende’ behoudt zich het recht kosten als gevolg van vandalisme en beschadiging van materiaal te verhalen op de deelnemer. Indien de reiziger door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van vvw westende, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft  vvw westende het recht de reiziger onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten.
  Ouders of verzorgers zijn dan ook verplicht er voor te zorgen dat de deelnemer binnen 24 uur de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.
  Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname van de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.

Art. 13: klachtenregeling

 • Indien  de  deelnemer  een  klacht  heeft,  nog  voor  de  reisovereenkomst  tot  uitvoering  is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te laten geworden aan vvw westende.
  Klachten  tijdens  de  bepaalde  vakantieperiode  moeten  ter  plaatse  aan  de  vvw westende - vertegenwoordiging overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier. vvw westende is verplicht ter plaatse meteen de klacht te onderzoeken en er alles aan te doen naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de deelnemer werd opgelost of indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de vvw westende -vertegenwoordiging neer te leggen, dan dient maximum 4 weken na de einddatum van de reis de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

Art. 14: gevonden voorwerpen:

 • Gevonden voorwerpen worden nog twee weken na afloop door vvw westende bewaard. Hierna is vvw westende gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Art. 15: verzakingsrecht

 • Er bestaat een verzakingsrecht.

Art. 16: portretrecht kampdeelnemers voor commerciële doeleinden

 • Inschrijven voor een vakantie geeft vvw westende  automatisch de toelating om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in kwestie.